Stadgar

Stadgar och regler

Här finns de föreskrifter som reglerar förvaltningen av gemensamhetsanläggningens angelägenheter. Förutom Anläggningslagen (SFS 1973:1149) och Lag (SFS 1973:1150) om förvaltning om samfälligheter ska bestämmelserna i Lantmäteriverkets Anläggningsbeslut, Samfällighetsföreningens stadgar och Trafikverkets villkor för statsbidrag lända till efterrättelse.